Gasunie heeft een tweede serie vergunningen aangevraagd voor de voorgenomen aanleg van WarmtelinQ.

De ontwerpvergunningen voor het pompstation en andere werkzaamheden liggen ter inzage van 3 september tot en met 14 oktober 2021. Op de website van de provincie Zuid-Holland (www.zuid-holland.nl/terinzagewarmtelinq) is alle informatie over de procedure te vinden. Hier kunnen ook zienswijzen ingediend worden.

Onder de aanvragen vallen onder andere kapvergunningen in Den Haag, een bouwvergunning in Schiedam en een vergunning voor het gebruik van geshredderd hout bij de aanleg. Voor Delft wordt ook een vergunning aangevraagd voor de bouw van een pompstation bij de Lagosweg in Tanthof. Onlangs hield Gasunie daar twee informatiebijeenkomsten voor omwonenden om de bouw van het station en de herinrichtingsplannen toe te lichten.

Vragenuurtje

Gasunie organiseert een online vragenuurtje over het project en de vergunningen op dinsdag 14 september van 19.30 tot 21.00 uur.

Start het vragenuurtje rond WarmtelinQ hier:

Documenten bekijken en reageren

Eerdere ontwerpvergunningen voor WarmtelinQ, een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en een Milieu-effectrapport (MER) lagen in april al ter inzage. De provincie Zuid-Holland en de andere bevoegde gezagen hebben hierop gereageerd met een Nota van Beantwoording. Later dit jaar wordt definitief besloten over de verlening van deze eerdere en de huidige serie vergunningen.

Alle documenten zijn te vinden op de website van de provincie Zuid-Holland op warmtelinq.nl of de locatie waar de informatie/vergunningen ter inzage liggen (www.zuid-holland.nl/terinzagewarmtelinq), de inzage is van vrijdag 3 september t/m donderdag 14 oktober 2021